Nota prawna

NINIEJSZA STRONA WYDAWANA JEST PRZEZ:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Francja

Telefon: (33) 4 73 32 20 00                          Faks: (33) 4 73 32 22 02

Spółka komandytowo-akcyjna o kapitale w wysokości 504 000 004 EUR

Numer R.C.S. 855 200 507 Clermont-Ferrand

Numer SIREN 855 200 507

VAT UE FR33855200507

HOSTING STRONY ZAPEWNIA FIRMA:

LINKBYNET, Parc du Colombier

14 rue Jules Saulnier

93200 Saint-Denis

FRANCJA

Telefon: +33 (0)1 48 13 00 00

Faks: +33 (0)1 48 13 31 21

Dyrektor ds. publikacji: Arkadiusz Przydatek

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem ze strony internetowej poświęconej oponom do samochodów ciężarowych marki KORMORAN. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona dla sprzedawców i użytkowników opon do samochodów ciężarowych we Polska. Z listy rozwijanej można wybrać nazwę innego kraju i przejść do odpowiadającej mu strony.

ARTYKUŁ 1 PRZEDMIOT

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich właściciel marki KORMORAN udostępnia użytkownikom stronę internetową, a także warunki, na jakich użytkownicy mogą z niej korzystać. Zasady te obowiązują przy każdym wejściu na stronę. Właściciel marki KORMORAN zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Dostęp do strony i korzystanie z niej oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się na stosowane przez właściciela marki KORMORAN zasady dotyczące poufności informacji i ochrony danych osobowych.

ARTYKUŁ 2 DOSTĘP DO STRONY

Strona przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników. Zawiera ona informacje dotyczące doświadczenia marki KORMORAN w dziedzinie transportu oraz innowacji w branży opon do samochodów ciężarowych, katalog produktów KORMORAN, a także wyszukiwarkę lokalnych punktów sprzedaży („dealer locator”).

Właściciel marki KORMORAN dokłada wszelkich starań, ale nie ma obowiązku, aby strona była stale dostępna. Dostęp do strony może być zatem ograniczony lub niemożliwy, gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji czy też z innych przyczyn technicznych lub prawnych. Właściciel marki KORMORAN nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony i konsekwencje, jakie użytkownik może ponieść z tego powodu.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze strony w sposób bezprawny, w szczególności z usług interaktywnych, jeśli są dostępne.

ARTYKUŁ 3 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treści (w szczególności informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, schematy, pliki wideo, ścieżki dźwiękowe, oprogramowanie i bazy danych, jak i forma prezentacji tych elementów i samej strony) są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Treści i zawartość są wyłączną własnością właściciela marki KORMORAN. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie, wykorzystanie, adaptowanie, zmienianie, tłumaczenie, rozpowszechnianie części lub całości treści niezależnie od tego, czy należą do marki KORMORAN, czy do innych przedsiębiorstw zależnych, które udostępniły swoje prawa właścicielowi marki KORMORAN jest nielegalne, z wyłączeniem praw użytkowników wymienionych w dalszej części oraz kopiowania tych treści na prywatny użytek. Treści zawarte na stronie mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Są one udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji bezpośrednich lub dorozumianych i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek odszkodowań. Treści są chronione prawem autorskim copyright © 1997-2014 KORMORAN. Pojawiające się na stronie logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Dane dotyczące sprzedawców opon do ciężarówek zgromadzone i udostępnione użytkownikom niniejszej strony tworzą bazę danych, której producentem i właścicielem jest właściciel marki KORMORAN. Treść tej bazy danych jest więc chroniona prawem autorskim oraz przepisami ustawy nr 98-536 z dnia 1 lipca 1998 roku w sprawie ochrony prawnej baz danych zgodnie z dyrektywą 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 roku.

Użytkownik korzystający ze strony zobowiązuje się zatem, że nie będzie:

- odtwarzać, kopiować, tłumaczyć, zmieniać i przerabiać w całości lub w części oraz w jakikolwiek sposób treści bazy danych;

- pobierać, zapisywać, odtwarzać, kopiować lub przechowywać bezpośrednio lub pośrednio i na jakimkolwiek nośniku i w dowolny sposób całości lub istotnej ilościowo i jakościowo części bazy danych;

- ponownie wykorzystywać poprzez publiczne udostępnianie całości lub istotnej ilościowo i jakościowo części bazy danych, niezależnie od formy;

- pobierać lub wykorzystywać w powtarzający się lub regularny sposób całości lub nieistotnej ilościowo i jakościowo części bazy danych, jeśli taki sposób wykorzystania w oczywisty sposób przekracza warunki zwykłego korzystania z bazy danych.

Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, którymi objęta jest baza danych, jest plagiatem ściganym na podstawie art. L. 335-2 i następne kodeksu własności intelektualnej. Wszelkie próby jej pobierania naruszające prawo producenta bazy danych podlegają sankcjom przewidzianym w art. 343-1 do 4 kodeksu własności intelektualnej.

ARTYKUŁ 4 KORESPONDENCJA

Korespondencję pocztową do właściciela marki KORMORAN należy kierować na adres:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd France,

Place des Carmes Déchaux,

63040 Clermont Ferrand Cedex 9 

Odpowiedzi właściciela marki KORMORAN na listy, jak i dostęp do strony oraz treści nie mogą być traktowane jako dowód prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej lub handlowej na terytorium kraju użytkownika.

ARTYKUŁ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków korzystanie ze strony nie wymaga od użytkownika podawania danych osobowych. W pewnych przypadkach właściciel marki KORMORAN może jednak zażądać podania informacji np. aby odpowiedzieć na zapytanie, wykonać usługę lub w celach marketingowych.

Zgromadzone dane dotyczą imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail itp.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług właściciel marki KORMORAN gromadzi anonimowe dane dotyczące poruszania się po stronie, które pomagają w ocenie wydajności strony. Właściciel marki KORMORAN analizuje statystyki odwiedzin strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona, ilu odwiedzających zagląda na poszczególne podstrony, ile trwa sesja, z jaką częstotliwością strona jest odwiedzana itp. Statystyki te mają jedynie na celu poprawę usług oferowanych za pośrednictwem strony.

5.1. Odbiorcy danych osobowych

Dane gromadzone za pośrednictwem strony przeznaczone są dla właściciela marki KORMORAN oraz jego wybranych partnerów i/lub współpracujących usługodawców. Partnerzy i wykonawcy są zobowiązani umową do przestrzegania poufności udostępnionych danych i informacji oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Zobowiązują się także do wykorzystywania ich wyłącznie w związku z powierzonymi im zadaniami. Właściciel marki KORMORAN zobowiązuje się, że nie będzie sprzedawał, wypożyczał ani udostępniał danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy (zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony swoich praw i dóbr) właściciel marki KORMORAN zostanie zobowiązany decyzją sądową lub administracyjną do udostępnienia tych danych.

5.2. Prawo dostępu, modyfikacji i usunięcia danych oraz odmowy ich udostępniania

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, do ich zmieniania i usuwania. Ma także prawo odmowy udostępnienia danych z uzasadnionych powodów zgodnie z francuską ustawą dotyczącą informatyki i swobód obywatelskich nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku zmienioną ustawą nr 2004-810 z dnia 6 sierpnia 2004 roku.

Użytkownik ma także prawo bezpłatnej odmowy gromadzenia i przetwarzania danych przez właściciela marki KORMORAN. Zgodnie z ustawą dotyczącą informatyki i swobód obywatelskich użytkownik może ponadto skorzystać z prawa do odmowy udostępniania danych w celach marketingowych, w szczególności handlowych.

Aby skorzystać z tych uprawnień, użytkownik musi skierować odpowiednie pismo na adres:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd France,

23 Place des Carmes Déchaux,

63040 Clermont Ferrand Cedex 9

5.3. Powiązania z innymi stronami internetowymi

Strona może zawierać łącza do innych stron internetowych. Informujemy, że właściciel marki KORMORAN nie udostępnia danych osobowych tym stronom. Wyjątek stanowi użycie przycisków odsyłających do portali społecznościowych (zob. 5.4). Informujemy, że w momencie opuszczania strony użytkownik może podlegać innym praktykom dotyczącym ochrony danych osobowych, na które właściciel marki KORMORAN nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 6 GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona udostępniana jest w stanie, w jakim jest i bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub dorozumianej, że będzie funkcjonowała bez błędów. Właściciel marki KORMORAN zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek, usuwania danych i/lub przerwania dostępu do treści lub strony w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Właściciel marki KORMORAN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie narzędzi informatycznych użytkownika wynikające z rozpowszechnienia wirusa lub innych zagrożeń informatycznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie swoich narzędzi informatycznych.

Właściciel marki KORMORAN, jego pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni na stronie nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej za szkody pośrednie lub bezpośrednie, zależne, niezależne lub innego rodzaju, jak i za szkody w szczególności finansowe lub handlowe wynikające z korzystania ze strony lub wykorzystania jakichkolwiek informacji uzyskanych na stronie.

Strona może zawierać linkowanie zwykłe lub głębokie do stron partnerów właściciela marki KORMORAN lub podmiotów trzecich za ich zgodą. Właściciel marki KORMORAN nie sprawuje żadnej kontroli nad działaniem tych stron, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, stosowność, aktualność, treść, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Właściciel marki KORMORAN nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe przy okazji wejścia na te strony i korzystania z nich czy też z powodu nieprzestrzegania przez te strony zasad prawnych.

ARTYKUŁ 7 SĄD WŁAŚCIWY I STOSOWANE PRAWO

Wszelkie spory dotyczące strony i niniejszego regulaminu kierowane będą do sądu w Clermont-Ferrand. Spory co do meritum rozstrzygane będą zgodnie z ustawodawstwem francuskim, bez względu na przepisy kolizyjne. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na stosowanie niniejszej klauzuli. W przypadku, gdy którykolwiek z przepisów niniejszego regulaminu zostanie (bez względu na przyczynę) uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niemający zastosowania, będzie uznany za niestanowiący części niniejszego regulaminu i nie ma wpływu na ważność pozostałych przepisów.